TÖLTS AUTÓSZERVIZ KFT.

FŐOLDAL

SZERVIZ

CÍM, TELEFON

ELEKTROMOS KERÉKPÁROK

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

BEVEZETÉS

 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

ADATKEZELŐ:

Cégnév:                                  TÖLTS AUTÓSZERVIZ KFT.
Székhely:                                2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 27.
E-mail cím:                             info@toltskft.hu       

HONLAP:

Társaságunk honlapja ügyfeleink, érdeklődők tájékoztatására, az általunk végzett tevékenységek, forgalmazott termékek bemutatására szolgál. A Társaság által üzemeltetett honlaphoz bárki személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet. Honlapunk nem gyűjt személyhez kötött információkat a látogatókról. Semmilyen statisztika nem készül, profilalkotás sem történik az adatok hiányában. Így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósítunk meg a honlap üzemeltetésével.

KEZELT ADATOK:

Társaságunk által kezelt adatok termékeink vásárlása, szolgáltatásaink igénybevétele során kerülnek birtokunkba.
A kezelt adatok:

 • név

 • cím

 • telefonszám, e-mail cím

 • személyi igazolvány szám

 • születési adatok (kizárólag műszaki vizsgáztatás során)

ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

 • önkéntes hozzájárulás

 • 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény)

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
Szolgáltatásainkat igénybe vevők, illetve számlás vásárlóink adatait a Számviteli törvény előírása alapján 8 évig kezeljük.
A kerékpár javítással, értékesítéssel, illetve érdeklődésekkel kapcsolatban kapott ügyfél telefonszámokat az ügylet megvalósulása után általában nem tároljuk (megsemmisítjük), így azok ismételt megadása szükségessé válhat.

ADATKEZELÉS MÓDJA:
A tudomásunkra jutott adatok (mind elektronikusan, mind papír alapon történő) tárolása cégünk székhelyén történik ügyelve a megfelelő adatbiztonságra (zárható helységek, jelszavas védelem). Adatokat harmadik fél részére nem adunk ki.

ADATFELDOLGOZÓK:
Cégünk az ügyfelekkel való kapcsolattartás során tudomására jutott személyes adatokat saját maga kezeli, adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

ADATTOVÁBBÍTÁS:
Személyes adatok továbbítása az alábbi esetekben történik:

 • műszaki vizsgáztatás: A személyes adatok az interneten keresztül Innovációs és Technológiai Minisztérium (1011 Budapest, Fő u. 44-50.) által üzemeltetett országos műszaki vizsgáztató rendszerbe (KÖKIR) kerülnek rögzítésre, ahol a személyes adatok és gépjárművek adatainak összekapcsolása nem történik meg. A rendszerbe való bejutást több fokozatú (felhasználó neves, jelszavas, fix IP azonosításos) biztonsági lépcső védi.

 • áruhitel ügyintézés: A személyes adatok az interneten keresztül a Budapest Bank Zrt (mint áruhitel nyújtó) adatbázisába kerülnek továbbításra, cégünknél az áruhitellel kapcsolatban semmilyen adat (sem papír, sem elektronikus formában) nem tárolható, csak a számlán szereplő adatok őrződnek meg.
  Áruhitel ügyintézés 2018.11.01-től megszűnt.

ÉRINTETTEK JOGAI:
Ügyfeleink jogosultak tájékoztatást kérni az általunk tárolt rájuk vonatkozó személyes adatokról, illetve kérhetik azok helyesbítését, módosítását, törlését (kivéve, ha jogszabályi kötelezettségen alapul). Megkeresését küldheti e-mail címünkre: info@toltskft.hu, vagy levélben 2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 27. címre. Telefonon keresztül adatot nem adunk ki!

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK:
Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatosan panaszt tehet cégünk e-mail címén: info@toltskft.hu, vagy levélben: 2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 27. címre küldve. Beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (naih.hu) vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.